Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Formy wsparcia

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

  • Opracowanie/weryfikacja IPD

   Każdy uczestnik projektu weźmie udział w doradztwie zawodowym (średnio 6h/osobę) mającym na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Proces aktywizacji uczestników rozpocznie się od rozpoznania jego aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji potrzeb. Przy opracowaniu IPD każdorazowo będzie uzasadniany wybór danej formy wsparcia.

  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ)

   Ma na celu zwiększenie umiejętności obiektywnej oceny sytuacji w której znajduje się uczestnik projektu, wyzwalanie aktywności i inicjatywy, towarzyszenie i udzielanie wsparcia w procesie zmiany. Tematyka IPZ obejmuje: problemy psychospołeczne, poznanie siebie w odniesieniu do stanowiska pracy, stymulowanie rozwoju osobowości i motywacji do zmiany swojego położenia zawodowego (średnio 8h/osobę).

  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)

   Zakłada się 32 godziny warsztatów (poradnictwa grupowego) dla każdej grupy (przy ilości 9 grup po średnio 10 osób/grupę). Tematyka WAPP obejmuje tworzenie dokumentów aplikacyjnych (16h), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (8h), zarządzanie czasem w poszukiwaniu pracy i aktualne trendy rynku pracy (8h).

  • Pośrednictwo pracy

   Jego celem jest pomoc uczestnikowi projektu w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z jego kwalifikacjami i kompetencjami, w tym przedstawianie mu ofert pracy oraz indywidualne przygotowanie do aplikowania o pracę. Będzie ono miało charakter kompleksowy i indywidualny (zakłada się średnio 10h/osobę).

 2. Szkolenia zawodowe

  Z uwagi na to, że jednym z problemów uczestników projektu są zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe lub ich brak, każdemu uczestnikowi zostanie zapewnione szkolenie/kursy zawodowy. Będą to kursy i szkolenia kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Tematyka szkoleń będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji uczestnika (na podstawie IPD) oraz popytu na pracowników (o konkretnych umiejętnościach) zgłaszanego przez pracodawców.

 3. Staże zawodowe

  Uczestnik Projektu kierowany jest na 6 miesięczny staż zawodowy. Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwi Uczestniczkom Projektu zdobycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o szkolenia zawodowe przeprowadzone w ramach Projektu. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestnik Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestników Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia.