O projekcie

Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16

Wartość Projektu wynosi: 1 998 524,16 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 838 642,16 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 Uczestników Projektu (w tym 40 kobiet) zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowa do 30.09.2018 r.

FORMY WSPARCIA

 • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

Osoby z obszaru województwa podkarpackiego, które zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • są w wieku 29+ (od dnia 30 urodzin),
 • są bezrobotne (zarejestrowana bądź nie w PUP), bierne zawodowe, poszukująca pracy pozostająca bez zatrudnienia,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowo zapraszamy do udziału w Projekcie:

 • osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym,
 • osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich,
 • osoby, u których dochód na członka rodziny jest niższy niż 600 zł,
 • kobiety,
 • osoby z doświadczeniem zawodowym (poniżej roku, 1-2 lat, powyżej 2 lat)

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowanie oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS,
 • osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce: Rekrutacja.